Shine on you crazy diamond

English version below.

I nogle sammenhænge, i nogle perioder, i nogle liv er det ikke så velset at dele sin begejstring. Eller også er det noget, du måske har lært, så du regulerer dig selv, uanset hvor du er og hvem du er sammen med.

”Fyld nu ikke for meget, dæmp dig lidt, lad dig nu ikke begejstres mere end godt er, efter optur kommer nedtur, så pas på – efter ekstasen kommer vasketøjet”.

Måske var det sådan engang, at når du var lykkelig og strålede, så var der andre, der smilede tilbage. Men det var den slags forvrængede smil, hvor det gør ondt inden bagved smilet. Så hvis det ikke var direkte nedslående for dig, var der måske noget andet, der ikke passede sammen – en usynlig dissonans.

Logikken blev, at når du var glad, gjorde det ondt værre hos andre. Sådan kan det godt være ind imellem, for det kan gøre endnu mere ondt indeni, for den der ser og ikke kan finde vej til det, der ligger lige foran fødderne.

Det er en ulykkelig historie – og kan blive til en historie om en meget lang ursynd hvis ikke arve-skam. Noget der bæres i generationer i sindrige logikker og faconer i forsøg på at gøre det bedste – passe på dig og mig – inden for det muliges kunst.

Når sprækkerne kommer med det smukke – både de små bitte åbninger og de store vidtstrækkende – så er det største, du kan give at lappe det hele i dig – og skinne så stort og langt tilbage i rækkerne og frem i generationerne som overhovedet muligt. Det er en stor gavmildhed at tage imod det, der gives til dig – når alle forudsætningerne lige præcist rammer hinanden i nogle sammenhænge, i nogle perioder, i nogle liv.

Shine on you crazy diamond

 


Remember when you were young, you shone like the sun

Shine on you crazy diamond

Now there’s a look in your eyes, like black holes in the sky

Shine on you crazy diamond

You were caught on the crossfire of childhood and stardom

Blown on the steel breeze

Come on you target for faraway laughter

Come on you stranger, you legend, you martyr, and shine

You reached for the secret too soon, you cried for the moon

Shine on you crazy diamond

Threatened by shadows at night, and exposed in the light

Shine on you crazy diamond

Well you wore out your welcome with random precision

Rode on the steel breeze

Come on you raver, you seer of visions

Come on you painter, you piper, you prisoner, and shine

Pink Floyd

“Shine On You Crazy Diamond (I-V)”

In some contexts, in some periods, in some lives, it is not so well-liked to share enthusiasm. Or maybe it is something that you have learned, so you regulate yourself, no matter where you are or who you are with.

“Now do not take up so much space, calm down a bit, do not get more excited than good is, after the upturn comes the downturn, so be careful – after ecstasy comes laundry”.

Maybe it was like this once, that when you were happy and shining, then there were others, who smiled back. But it was the kind of distorted smile, where it hurts behind the smile. So, if it was not directly depressing you, there might have been something else that did not fit together – an invisible dissonance.

The logic was, that when you were happy, then it increased pain in others. This is how it can be, because it can hurt even more inside, for he who can not find his way to that which lies at his feet.

It is a sad story – and can turn into a story of a very long original sin if not hereditary shame. Something that is carried for generations in ingenious logics and shapes, in an attempt to do the best – take care of you and me – within the art of the possible.

When cracks come with beauty – both the tiny little openings and the big far-reaching ones – then the biggest thing you can give, is to patch it all up – and shine as big and far back in the rows and into future generations as possible. It is true generosity to recieve what is given to you – when all the preconditions just exactly hit each other in some contexts, in some periods, in some lives.

Shine on you crazy diamond